ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดลองใช้ ProQuest Education Journalsวันที่ : 3 พ.ย. 2556
ที่มา : งานวารสารและสิ้งพิมพ์ต่อเนื่อง
อ่าน : 1595

 

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่  680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
WebSite : http://libweb.snru.ac.th Tel. 0-4297-0048 ต่อ 14