ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล MarketLine

 ด้วยบริษัท Informa Healthcare จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล MarketLine online ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น 

ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล MarketLine online ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 รวมระยะเวลา 2 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

  • ฐานข้อมูล MarketLine   online

รายละเอียด

:

Subscribed by 80% top business schools   worldwide, but it is new into Thailand from 2013. Coverage of 30,000+   companies, updated annually. 3,500+ Industry Profiles, updated annually. 110   Country Profiles, updated annually. Country Statistics Database covering 215   countries. Annual coverage of 50,000+ financial deals 60,000+ news articles   published. 75+ company-focused Case Studies added annually

URL

:

http://www.marketline.com/  

อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ Mr.YangCheng SHEN, Regional Manager Greater China & SEA, Informa Healthcare e-mail : YangCheng.Shen@informa.com

 

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่วันที่ : 9 ส.ค. 2556
ที่มา : ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
อ่าน : 1377

 

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่  680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
WebSite : http://libweb.snru.ac.th Tel. 0-4297-0048 ต่อ 14