ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนของสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปี พ.ศ. 2556

 ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่วันที่ : 6 ส.ค. 2556
ที่มา : กองการบริหารเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม กลุ่มพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อ่าน : 467

 

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่  680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
WebSite : http://libweb.snru.ac.th Tel. 0-4297-0048 ต่อ 14