ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ งานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2556 "ส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาสู่อาเซียน" ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2556 ]
: 212
: 213
: 206
: 199
: 196
: 193
: 200
: 208
: 209
: 196
: 197
: 213
: 196
: 210
: 190
: 199
: 222
: 203
: 213
: 204
: 189
: 190
: 210
: 192

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 2 3 4 5 6 7 [8] 

 

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่  680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
WebSite : http://libweb.snru.ac.th Tel. 0-4297-0048 ต่อ 14