ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ งานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2556 "ส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาสู่อาเซียน" ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2556 ]
: 217
: 218
: 211
: 205
: 200
: 197
: 205
: 213
: 213
: 201
: 201
: 218
: 200
: 214
: 195
: 203
: 226
: 206
: 216
: 208
: 193
: 194
: 213
: 196

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 2 3 4 5 6 7 [8] 

 

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่  680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
WebSite : http://libweb.snru.ac.th Tel. 0-4297-0048 ต่อ 14