ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ งานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2556 "ส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาสู่อาเซียน" ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2556 ]
: 190
: 189
: 188
: 183
: 185
: 187
: 190
: 178
: 174
: 193
: 202
: 185
: 190
: 192
: 182
: 197
: 199
: 182
: 191
: 189
: 208
: 195
: 179
: 180
: 180
: 188
: 180
: 181
: 197
: 202

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 2 3 4 5 [6] 7 8 ถัดไป | สุดท้าย

 

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่  680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
WebSite : http://libweb.snru.ac.th Tel. 0-4297-0048 ต่อ 14