ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ งานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2556 "ส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาสู่อาเซียน" ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2556 ]
: 228
: 221
: 228
: 234
: 233
: 237
: 228
: 241
: 237
: 233
: 218
: 232
: 211
: 248
: 244
: 240
: 235
: 230
: 227
: 213
: 211
: 214
: 206
: 222
: 223
: 228
: 210
: 212
: 215
: 228

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 2 [3] 4 5 6 7 8 ถัดไป | สุดท้าย

 

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่  680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
WebSite : http://libweb.snru.ac.th Tel. 0-4297-0048 ต่อ 14