ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ งานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2556 "ส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาสู่อาเซียน" ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2556 ]
: 319
: 253
: 237
: 242
: 243
: 289
: 255
: 278
: 300
: 307
: 293
: 249
: 240
: 235
: 227
: 244
: 241
: 235
: 241
: 244
: 231
: 226
: 232
: 225
: 220
: 247
: 220
: 216
: 215
: 220

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 [2] 3 4 5 6 7 8 ถัดไป | สุดท้าย

 

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่  680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
WebSite : http://libweb.snru.ac.th Tel. 0-4297-0048 ต่อ 14