งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

          งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเป็นฝ่ายดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ทำรายการจัดเตรียมทรัพยากร และซ่อมบำรุง โดยจัดหาหนังสือให้ตรงสาขาวิชาที่เปิดสอน โดยหนังสือภาษาไทยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหา ส่วนหนังสือภาษาอังกฤษจะให้อาจารย์ประจำวิชาเป็นผู้เลือกทรัพยากรสารสนเทศในการจัดซื้อทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะดำเนินการดังนี้

 

                  1.       สำนักฯ ไปเลือกซื้อตามสำนักพิมพ์ต่าง ๆ  เช่น สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                  2.       ทางบริษัทจัดให้มาเลือกหนังสือที่สำนักฯ

                  3.       ซื้อตามงานแสดงสัปดาห์หนังสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 9 ส.ค. 2556
ที่มา : งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
อ่าน : 2305

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่  680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
WebSite : http://libweb.snru.ac.th Tel. 0-4297-0048 ต่อ 14