ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น

ปรัชญา

          แหล่งความรู้ไพศาล บริการด้วยใจ ก้าวไกลเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

          บริการเป็นเลิศ ด้านทรัพยากรสารสนเทศและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พันธกิจ

          1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีมาตรฐานและบริการด้วยใจ
          2. พัฒนาระบบการให้บริการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
          3. ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนในท้องถิ่น
          4. พัฒนาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
          5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานบริหาร บริการให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
          6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักฯ ให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
          7. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
          8. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษารู้จักค้นคว้าด้วยตนเองจากระบบสืบค้นอัตโนมัติ
          9. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มุ่งพัฒนาบัณฑิต ให้มีคุณสมบัติ คิดกว้างไกล ใฝ่รู้ และมีคุณธรรม
          10. เป็นศูนย์ฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
          11. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

 จุดเน้นใหม่ 
          แนวคิดจุดเน้น ปี พ.ศ. 2556  สร้างความพร้อมให้บริการเครือข่ายที่รวดเร็ว ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
          แนวคิดจุดเน้น ปี พ.ศ. 2557  สร้างความพร้อมด้านบริการเครือข่ายที่รวดเร็วและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
          แนวคิดจุดเน้น ปี พ.ศ. 2558  สร้างความพร้อมด้านอาคารสถานที่และการให้บริการ
          แนวคิดจุดเน้น ปี พ.ศ. 2559  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการ
          แนวคิดจุดเน้น ปี พ.ศ. 2560  เป็นศูนย์กลางด้านบริการเครือข่ายและทรัพยากรสารสนเทศ

 

 

 


วันที่ : 6 ส.ค. 2556
ที่มา : งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
อ่าน : 2169

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่  680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
WebSite : http://libweb.snru.ac.th Tel. 0-4297-0048 ต่อ 14