การวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ

             การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นงานสำคัญงานหนึ่งของห้องสมุดหรือศูนย์บริการสารสนเทศ เพราะเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการทราบว่าห้องสมุดหรือศูนย์บริการสารสนเทศแต่ละแห่ง มีสื่อความรู้ที่ตนต้องการหรือไม่ หากมีสื่อนั้นอยู่ที่ใด โดยผ่านสื่อกลางที่สถาบันสารสนเทศหรือห้องสมุดจัดทำขึ้นในรูปแบบของรายการทางบรรณานุกรมผ่านการสืบค้นแบบบออนไลน์ (OPAC : Online Public Access Catalog) ทั้งนี้การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการให้บริการและสืบค้นสารสนเทศด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ

             โครงสร้างระเบียนของ MARC ประกอบด้วย  3  ส่วน คือ
             1. ส่วนนำ (Leader)  ประกอบด้วยอักขระ 24 ตำแหน่ง คือ ตัวเลขตั้งแต่ 00-23 เป็นส่วนของข้อมูลที่สำคัญในการสื่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงลักษณะทางกายภาพของตัวระเบียน
             2. นามานุกรม (Directory) เป็นชุดของรายการที่ประกอบด้วยเลขประจำเขตข้อมูล
             3. เนื้อหา (Data content) แบ่งออกเป็น
                          - Variable control fields เป็นเขตข้อมูลควบคุม มีความยาวคงที่ เช่น เขตข้อมูล 001-009
                          - Variable data field เป็นเขตข้อมูลรายละเอียดทางบรรณานุกรม มีความยาวไม่คงที่ขึ้นอยู่กับข้อมูลของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละเรื่อง ประกอบด้วยป้ายระเบียน (Tags) ตัวบ่งชี้ (Indicator) และรหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield Code)
             สำหรับเขตข้อมูล 008 เป็นรหัสข้อมูลที่มีความคงที่ ประกอบด้วยตำแหน่งอักขระ 40 ตำแหน่ง (00-39) ซึ่งแต่ละอักขระจะมีความหมายในตัวเอง รหัสที่ใช้มีทั้งตัวเลขและตัวอักษรผสมกันไปในการลงรายการ


วันที่ : 13 ส.ค. 2556
ที่มา : งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
อ่าน : 1662

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่  680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
WebSite : http://libweb.snru.ac.th Tel. 0-4297-0048 ต่อ 14