ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งขึ้นตามโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยรวม ศูนย์วิทยบริการ และ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกัน โดยแบ่งส่วนงานภายในสำนักออกเป็น 6 งาน คือ


       
                     
             งานบริหารทั่วไป

                             งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

                             งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

                             งานบริการสารสนเทศและการฝึกอบรม 

                             งานเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์ 

                             งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

          ทั้งนี้การดำเนินการของสำนักมุ่งเน้นจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และให้บริการกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย

สถานที่ตั้ง  
 

          อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0048 

 

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ช่วงเวลา
1  นายสุนทร ไชยชนะ

 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2548 - 2556
2  ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม

 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2556 - ปัจจุบัน

 


วันที่ : 6 ส.ค. 2556
ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่าน : 2716

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่  680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
WebSite : http://libweb.snru.ac.th Tel. 0-4297-0048 ต่อ 14