งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 • Single Search สืบค้นข้อมูล จำนวน 13 ฐาน ในช่องทางการสืบค้นเดียว

 • EBSCO Discovery Service
 • เวลาทำการสำนักวิทยบริการแล้วเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •  
  เปิดภาคเรียน  
  วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 น. – 16.30 น.
  วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 08.00 น. – 16.45 น.
     
  ปิดภาคเรียน
  วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 น. – 16.30 น.
  วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 08.00 น. – 16.45 น.
     
  เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัย

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่  680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
WebSite : http://libweb.snru.ac.th Tel. 0-4297-0048 ต่อ 14